เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564

 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
1 มิ.ย. 2566 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 27) และงวดที่ 29
31 พ.ค. 2566 รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออกแบบมีส่วนร่วม ปี 2566 (จังหวัดระยอง)
25 พ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนด วัน เวลา และเส้นทางในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองเก่า
19 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ
18 พ.ค. 2566 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
31 พ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างทำธงตราสัญลักษณ์และธงชาติพิมพ์สติ๊กเกอร์รีดใส่ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๐.๖๐X ๓.๐๐ เมตร พร้อมชุดเหล็กและดำเนินการติดตั้ง
25 พ.ค. 2566 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการชุมชนก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยบ้านนางเลงเหนือ จากถนน คสล.เดิม ถึงที่ดินนายบุญธรรม สามารถ ชุมชนบ้านนางเลง หมู่ที่ 5 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
25 พ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 พ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องเก็บของบริเวณฝั่งตรงข้ามศาลาประชาคม ชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า
23 พ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?