เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (กบินทร์บุรี 1)
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกุลา
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงและแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
18 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
15 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
14 มิ.ย. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
1 มิ.ย. 2564 เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบบการและประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
17 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
15 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหารและในเขตเทศบาล
14 มิ.ย. 2564 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
11 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 217 เมตร วางท่อระบายน้ำ พร้อมรางระบายน้ำทางเข้าลานกีฬา เทศบาลตำบลเมืองเก่า
10 มิ.ย. 2564 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
8 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและทรัพย์สิน
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?