เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  รณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567
  ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
 
19 เม.ย. 2567 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ ประจำปี 2567
18 เม.ย. 2567 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระ ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562
17 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจ เรื่อง " ปัญหาระดับชาติในอนาคต 10 ปีข้างหน้า "
9 เม.ย. 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันการจมน้ำ
4 เม.ย. 2567 ส่งประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
9 เม.ย. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเกาะหวาย ชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ที่ 12 บ้านเนินแห่ ตำบลเมืองเก่า
1 เม.ย. 2567 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
28 มี.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ 12 และสำหรับชุมชนบ้านหนองกุลา หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า
28 มี.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินสุวรรณศร 33 เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านก้องตะวัน ชุมชนสามทหาร หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมเหล็ก สายทางถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินสุวรรณศร 33 เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร 1,2 ชุมชนรุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
เจ้าตูบเป็นโรคพิษสุนัขบ้า นอนในกรง แชร์เป็นวิทยาทา