เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
  นายสมบัติ ภูสง่า  
  ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า  
  โทร : 08-1295-1740  
 
 
  (อัตราว่าง)
 
  รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า  
  โทร : 037 452612 ต่อ 124  
 
 
นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์ นางณันทนา พุทธสุวรรณ์
นายธีรพัฒน์ สุวรรณเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 037 452612 ต่อ 111 โทร : 037 452612 ต่อ 112 โทร : 037 452612 ต่อ 113
 
 
 
นางสาวนริศรา นารีจันทร์ นางธัญพร บุพชาติ นางวาลินี โกฉิม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
โทร : 037 452612 ต่อ 114 โทร : 037 452612 ต่อ 109 โทร : 037 452612 ต่อ 116