เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
 

นางธัญพร  บุพชาติ

 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
   
 

นางธัญพร  บุพชาติ

 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา   

งานธุรการ

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม/
งานกีฬาและนันทนาการ/
งานศูนย์การเรียนรู้นางปัฐมาพร  กองคำ

นางสาวพัชราพร  ถึกไทย

นางอัจฉราภรณ์  เจริญทรัพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักสันทนาการปฏิบัติการ
 

 

นางสาวสุลัดดา แป้นทอง

นางสาวสุพรรษา  เพ็งพารา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างเหมา
   
   

นายชัชพงษ์  บุญเกิด

    คนงาน
     
     
     

งานบริหารการศึกษา

   
 

นางสาวพัชราพร  ถึกไทย

 
 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี

   

นางสาวอาราดา  พรมเปลว

นางสาวศิรินธร  ท้าวคำ

นางสาวสมพร  กงกุล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ครูชำนาญการ ครู
     

นางสาวสุวรรณีย์  ภูมี

นางสาวธัชฌาพร  จันทร์แก้ว

นางสาววรรณวิสาข์ แดนเงิน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก