เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองคลัง

 
 
 

นางณันทนา  พุทธสุวรรณ์

 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

ฝ่ายบริหารงานคลัง

 

ฝ่ายพัฒนารายได้

     

นางอาทิตยา  เหมเพชร

 

นางอาทิตยา  เหมเพชร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานธุรการ

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
(อัตราว่าง)

(อัตราว่าง)

นางดรุณี  หนูแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
     
 

นางสาวธัมมภัสสร  เมธิโยธิน

นางสาวศศิมา สงวนทรัพย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง คนงาน
   
 

นางสาววารุณี  สืบศรี

นางสาวธัญญาภรณ์  ชัยจำ

  พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา

ฝ่ายพัฒนารายได้

     
 

นางอาทิตยา  เหมเพชร

 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

 

งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

     

(อัตราว่าง)

 

(อัตราว่าง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.  

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.

     

(อัตราว่าง)

 

นายอิทธิกร  ดอกบัว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   พนักงานจ้างเหมา
     

นางสาวพรนิพา พูนผล

   
คนงาน