เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 [ 14 มิ.ย. 2565 ]6
2 ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น [ 28 เม.ย. 2565 ]71
3 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ [ 28 เม.ย. 2565 ]42
4 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]63
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองเก่า (รอบ ๖ เดือน) [ 27 เม.ย. 2565 ]45
6 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 26 เม.ย. 2565 ]28
7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]31
8 แผนปฏิบัติการป้องกัน-ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 18 ส.ค. 2564 ]99
9 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]127
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]130
 
หน้า 1|2