เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 375 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชสัมพันธ์ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน [ 21 มิ.ย. 2567 ]5
2 ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 44 พศ.2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฏกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 20 มิ.ย. 2567 ]8
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการในการจำหน่ายสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [ 20 มิ.ย. 2567 ]8
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ " พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญูและความดี สู่เยาวชน ประจำปีการศึกษา 2567 " [ 19 มิ.ย. 2567 ]16
5 ประชาสัมพันธ์การพระราชทานแผ่นธรรมนาวา "วัง" [ 19 มิ.ย. 2567 ]12
6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]44
7 ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารว่นตำบลวังท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]37
8 ส่งประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปปขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน [ 7 มิ.ย. 2567 ]54
9 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]28
10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว [ 7 มิ.ย. 2567 ]132
11 จำนวนประชากรคนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 31 พ.ค. 2567 ]3
12 จำนวนประชากรผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 31 พ.ค. 2567 ]16
13 ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจ เรื่อง " ปัญหาระดับชาติในอนาคต 10 ปีข้างหน้า " [ 17 เม.ย. 2567 ]28
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันการจมน้ำ [ 9 เม.ย. 2567 ]51
15 ส่งประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน [ 4 เม.ย. 2567 ]60
16 เทศบาลตำบลบ้านสร้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน [ 4 เม.ย. 2567 ]57
17 ขอเชิญช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [ 4 เม.ย. 2567 ]62
18 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ (สัมมนาครั้งที่ 2) การศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและยกระดับความปลอดภัย [ 3 เม.ย. 2567 ]53
19 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์และการคืนเงินการอารการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ [ 3 เม.ย. 2567 ]46
20 รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถุกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรกรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิดามิน B9) [ 3 เม.ย. 2567 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19