เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

                                 
 

       นางธัญลักษณ์  โกฉิม

 
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
                          
 

             (อัตราว่าง)

 
  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ  

 

 งานธุรการ                งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                   งานประชาสัมพันธ์

               

           

      นายนราธิป ลันวงษา                    นางสาวตุลยา  เจริญชัย                นางสาวตุลยา  เจริญชัย
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ
                    

                           
     นายชยันธร ไชยฤทธิ์      นางสาวลลิตา พิมพ์โพชา

                                 นางสาววิภารัตน์  อุดง

       พนักงานจ้างเหมา                 คนงาน                              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์