30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจกองช่าง (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจกองช่าง (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) เดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3082 ปราจีนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2565) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕) งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหารและในเขตเทศบาล เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง