เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
ติดต่อเรา

 
  ชื่อ + นายชัยทัต ชัยสิทธิ์
 
  ตำแหน่ง +

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

  โทรศัพท์ + 037 452612 ต่อ 125
  อีเมล์ + admin@mkplocal.go.th
 
  ชื่อ + นางสุรีย์พร บุญสร้าง
  ตำแหน่ง +

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

  โทรศัพท์ + - - -
  อีเมล์ + admin@mkplocal.go.th
  ชื่อ + นางสาวอมรรัตน์ ย่านเดิ
 
  ตำแหน่ง +

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

  โทรศัพท์ + 037 452612 ต่อ 124
  อีเมล์ + admin@mkplocal.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 037 452612 ต่อ 111
  อีเมล์ + admin@mkplocal.go.th
 
  ชื่อ +
นางสุนทรี สุวรรณกูฏ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 037 452612 ต่อ 112
  อีเมล์ + admin@mkplocal.go.th
 
  ชื่อ +
นายธีรพัฒน์ สุวรรณเกต
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 037 452612 ต่อ 113
  อีเมล์ + admin@mkplocal.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางสาวนริศรา นารีจันทร์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 037 452612 ต่อ 114
  อีเมล์ + admin@mkplocal.go.th
 
  ชื่อ +
นางธัญพร บุพชาติ
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 037 452612 ต่อ 109
  อีเมล์ + admin@mkplocal.go.th
 
  ชื่อ +
นางวาลินี โกฉิม
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  โทรศัพท์ + 037 452612 ต่อ 116
  อีเมล์ + admin@mkplocal.go.th