เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
  โครงการอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567
  พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
24 พ.ค. 2567 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคาร ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ และซุ้มประตูจากพายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน
20 พ.ค. 2567 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
20 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณสวนปราจีนวนารมย์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
17 พ.ค. 2567 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
14 พ.ค. 2567 ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
23 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเกาะหวาย
23 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21 พ.ค. 2567 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
20 พ.ค. 2567 ประกาศกำหนดราคากลาง เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเกาะหวาย
17 พ.ค. 2567 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
เจ้าตูบเป็นโรคพิษสุนัขบ้า นอนในกรง แชร์เป็นวิทยาทา